REGULAMIN PODYPLOMOWYCH KURSÓW OSTEOPATYCZNYCH EASO ORGANIZOWANYCH PRZEZ MORE OSTEOPATHY POLAND

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z organizacją oraz uczestnictwem w Szkoleniu EASO (European Academy od Sport Osteopathy) organizowanym przez firmę More Osteopathy Poland - Karolina Radoń ul. Międzychodzka 14/17, 60-371 Poznań, NIP 6711681718, Regon 385277565, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Szkolenie organizowane jest w zakresach tematycznych oraz terminach opisanych na stronie www.easoacademy.pl.
 3. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zaznaczenie pola poświadczającego zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
 4. Szkolenie organizowane przez Organizatora jest dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów w rozumieniu przepisów art. 22 kodeksu cywilnego. Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów.
§ 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać do Organizatora poprzez formularz on-line umieszczony na stronie www.easoacademy.pl. Szkolenie ma formularz on-line umieszczony pod programem Szkolenia.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.
§ 3 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
 1. Zawarcie Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu (zwanej dalej „Umową”) między Organizatorem a Uczestnikiem Szkolenia lub osobą trzecią dokonującą zakupu Szkolenia na rzecz Uczestnika Szkolenia, następuje w chwili zaakceptowania zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora. Potwierdzenie zaakceptowania zgłoszenia wysyłane jest w formie elektronicznej na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Poprzez zawarcie Umowy Uczestnik zobowiązuje się do dokonania zapłaty ceny za Szkolenie.
 3. Umowa na uczestnictwo w Szkoleniu jest zawierana przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem możliwości wyczerpania miejsc na to Szkolenie.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w zgodzie z dobrymi obyczajami. Wszelkie zachowania utrudniające udział innym Uczestnikom lub uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia, jak również zachowania dyskryminujące ze względu na płeć, orientację itp. będą skutkowały wykluczeniem z grona Uczestników. Uczestnik, który nie zastosuje się do wyżej wymienionych zasad, traci prawo do udziału w Szkoleniu i na prośbę Organizatora musi opuścić salę wykładową. Uczestnikowi wówczas nie przysługuje zwrot kosztów Szkolenia.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie faktur na adres email podany w formularzu zgłoszenia na Szkolenie. W przypadku zmiany adresu email, Uczestnik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Organizatora.
§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRZEDSIĘBIORCY
 1. Niniejszy paragraf reguluje zasady odstąpienia od Umowy Uczestnika będącego przedsiębiorcą. Postanowienia dot. Uczestnika będącego konsumentem reguluje § 5 Regulaminu.
 2. Uczestnik może skutecznie odstąpić od Umowy lub ją wypowiedzieć jedynie w szczególnych przypadkach i jednocześnie za zgodą Organizatora.
 3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.2 zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty ceny za Szkolenie, za wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa została wypowiedziana w trakcie trwania Szkolenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niewskazanych w ust. 2, na co najmniej 14 dni przed terminem Szkolenia, kwota zwrotu zostaje pomniejszona o zadatek w wysokości 500 zł.
 5. Nieobecność na Szkoleniu, brak zapłaty części lub całości ceny Szkolenia nie oznacza odstąpienia od Umowy. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty ceny za Szkolenie.
 6. Organizator ma prawo zmienić termin lub czas trwania Szkolenia, ma prawo również odstąpić od Umowy w szczególnych przypadkach (np. choroba wykładowcy, niewystarczająca liczba uczestników itp.). W takiej sytuacji uiszczone kwoty za Szkolenie podlegają pełnemu zwrotowi, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania dwukrotności zadatku.
§ 5 UCZESTNIK– KONSUMENT
 1. Uczestnik – Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i pełnego zwrotu uiszczonej opłaty ceny Szkolenia za wyjątkiem sytuacji, gdy Szkolenie rozpocznie się w przeciągu 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Jeśli Szkolenie rozpoczęło się w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny Szkolenia pomniejszonej o proporcjonalną kwotę za zajęcia, które już się odbyły.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie, która pozwoli Organizatorowi na zapoznanie się z nią, czyli na piśmie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres osteo@easoacademy.pl
 4. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 i znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.
 5. Zwrot należnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia.
 6. W przypadku Uczestników – Konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Organizatora do reklamacji złożonej przez Uczestnika – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z uznaniem żądania za uzasadnione.
§ 6 KOSZT SZKOLENIA
 1. Ceny Szkoleń podawane są na stronie internetowej Organizatora w polskich złotych. Są to ceny brutto, wiążące w chwili zawarcia Umowy.
 2. Cena Szkolenia płatna jest w 2 ratach:
  1. 500 zł zadatku – niezbędne do rezerwacji miejsca, termin wpłaty 5 dni od otrzymania akceptacji uczestnictwa oznaczającego zawarcie Umowy.
  2. Pozostała kwoty Szkolenia (cena pomniejszona o wpłacony zadatek) – płatna najpóźniej 28 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia
 3. W przypadku braku zapłaty za Szkolenie w całości lub części kwoty, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty pełnej ceny Szkolenia. Odstępstwa od terminów zapłaty ceny Szkolenie lub liczby rat możliwe są jedynie za zgodą Organizatora.
§ 7 SZKOLENIA PODZIELONE NA MODUŁY
 1. Szkolenie ma formę podzieloną na moduły (zjazdy). Zakup jednego modułu jest równoznaczny z zakupem całego Szkolenia.
 2. Cena Szkolenia podzielonego ma moduły płatna jest w ratach:
  1. 500 zł zadatku – niezbędne do rezerwacji miejsca, termin wpłaty 5 dni od otrzymania akceptacji uczestnictwa oznaczającego zawarcie Umowy
  2. Pozostała kwota pierwszego modułu Szkolenia (cena pomniejszona o wpłacony zadatek) – płatna najpóźniej 28 dni przed datą rozpoczęcia pierwszego modułu Szkolenia.
  3. Pełna kwota drugiego i każdego kolejnego modułu Szkolenia płatna najpóźniej na 28 dni przed datą drugiego i każdego kolejnego modułu Szkolenia.
 3. W przypadku braku zapłaty za Szkolenie w całości lub części kwoty, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty pełnej ceny Szkolenia z uwzględnieniem przewidzianego rabatu. Informacje na temat kwoty jednorazowej opłaty za Szkolenie znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.easoacademy.pl. Odstępstwa od terminów zapłaty ceny Szkolenie lub liczby rat możliwe są jedynie za zgodą Organizatora.
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnik Szkolenia przyjmuje do wiadomości fakt przetwarzania jego danych osobowych podanych formularzu zgłoszeniowym.
 2. Dane zbiera i przetwarza Organizator Szkolenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Dane będą wykorzystywane do przeprowadzenia Szkolenia, w celach księgowych oraz, ewentualnie, w celu dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji Umowy (przeprowadzenia Szkolenia), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. Uczestnik Szkolenia ma prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Uczestnik Szkolenia mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik Szkolenia jest poinformowany, że może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 9 WIZERUNEK UCZESTNIKA SZKOLENIA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania Szkolenia.
 2. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku, gdy Uczestnik Szkolenia zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Szkoleniu. Organizator ma prawo do umieszczenia filmów oraz zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika Szkolenia w szczególności w materiałach reklamowych oraz mediach społecznościowych.
§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator zapewnia, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności. Organizator nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia i wiedzę oraz umiejętności nabyte przez Uczestnika Szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom Szkolenia niezależnie od postaci – papierowej lub elektronicznej, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 3. Organizator wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie jedynie praktycznej części Szkolenia, o ile wykładowca prowadzący Szkolenie nie postanowi inaczej. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i/lub filmowanie wykładowej części Szkolenia.
 4. Uczestnik Szkolenia odpowiada finansowo za szkody spowodowane przez siebie, z własnej winy podczas trwania Szkolenia.
 5. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów noclegu, kosztów wyżywienia, itd.
§ 11 REKLAMACJE
 1. W sprawach związanych z wykonaniem usługi przez Organizatora, Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub elektronicznej na adres mailowy osteo@easoacademy.pl
 3. Organizator odpowie na reklamację nie później niż w ciągu 14 dni.
 4. Organizator może nie odpowiadać na powtórną reklamację w tej samej sprawie.
§ 12 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych, niezależnych od Organizatora oraz takich, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba wykładowcy), Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
 2. O zmianie terminu Szkolenia Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem, rozstrzyga właściwy sąd powszechny, zgodnie z postanowieniami przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym konsumentem, rozstrzyga właściwy sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2020.
Zał. nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość korzystania z naszej witryny.